Korekta JPK bez czynnego żalu

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT z deklaracją. Dokument ten zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami oraz informację JPK_VAT. Plik składany jest w formie elektronicznej i składa się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

Do końca 2021 r. w przypadku złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT oraz uiszczeniu ewentualnej zaległości podatkowej, podatnik mógł uniknąć kary na gruncie KKS na podstawie art. 16a ustawy KKS. Takiego rozwiązania jednak ustawodawca nie przewidział dla korekty JPK w części ewidencyjnej, stąd większość podatników każdorazowo przy korekcie JPK, decydowało się na złożenie także czynnego żalu w celu uniknięcie potencjalnych nieprzyjemności na gruncie KKS.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 408), zostały zmienione przepisy dotyczące skutków korekty deklaracji oraz ksiąg (JPK).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 16a § 1 ustawy KKS, Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

Od 2022 r. przepisy KKS zostały więc ujednolicone i złożenie skutecznej korekty JPK (zarówno w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej) pozwala uniknąć karalności z perspektywy KKS – tym samym każdorazowe składanie czynnego żalu nie jest już co do zasady konieczne w przypadku błędów w JPK. Należy pamiętać, że jeśli w wyniku czynu zabronionego uszczuplono należność podatkową, to powyższy przepis ma zastosowanie, gdy podatek zostanie niezwłocznie uiszczony (por. art. 16a § 2 ustawy KKS) oraz organ podatkowy nie wszczął postępowania przygotowawczego o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (por. art. 16a § 3 ustawy KKS).

W przypadku ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

Rafał Gołba, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Business & Tax Attorneys

Agnieszka Jadaś, konsultant podatkowy w Kancelarii Business & Tax Attorneys