Ulgi i zwolnienia

Ulgi i zwolnienia

Polski system podatkowy przewiduje szereg ulg i zwolnień, w tym tych dostępnych w związku z realizacją określonego rodzaju inwestycji, czy prowadzeniem działalności badawczo‑rozwojowej. Warunki korzystania z niektórych ulg i zwolnień stały się w ostatnich latach korzystniejsze, pojawiły się również nowe możliwości zwiększenia efektywności podatkowej jak przykładowo tzw. IP Box. Nierzadko jednak skomplikowane przepisy oraz restrykcyjne podejście władz podatkowych sprawiają, że korzystanie z nich wiąże się z wieloma wątpliwościami, zniechęcając część potencjalnych beneficjentów.

Jako zespół, który od lat specjalizuje się w doradztwie w zakresie ulg i zwolnień ich oferujemy Państwu wsparcie we wdrożeniu lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tym związanych. W szczególności, proponujemy nasze wsparcie w następującym zakresie:

SSE/ PSI

 • analiza, czy założenia planowanej przez Państwa inwestycji wpisują się w wymagania i kryteria oceny projektu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI);
 • kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o Decyzję o wsparciu w ramach PSI, w tym opracowanie kompletu dokumentów i doradztwo ukierunkowane na zapewnienie Państwu komfortu w przyszłym wypełnieniu warunków oraz efektywności w korzystaniu z pomocy publicznej, udział w rozmowach z podmiotem zarządzającym obszarem, na którym realizowana będzie inwestycja;
 • kompleksowe wsparcie w procedurach zmiany lub wygaszenia zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) lub decyzji o wsparciu w ramach PSI;
 • wdrożenie procedur w zakresie rozliczenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego na zasadach ogólnych;
 • przeglądy prawidłowości rozliczeń podatkowych w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE w oparciu o stosowne zezwolenie/ w oparciu o decyzję o wsparciu w ramach PSI;
 • weryfikacja klasyfikacji PKWiU źródeł dochodu uzyskiwanego na podstawie zezwolenia/ decyzji o wsparciu, w kontekście zgodności z ich treścią;
 • przeglądy rozliczeń wydatków kwalifikowanych oraz spełnienia warunków jakościowych;
 • analiza możliwości zmniejszenia lub wyeliminowania niepodlegających odliczeniu strat podatkowych powstałych w związku z prowadzeniem działalności w oparciu o decyzję/ zezwolenie oraz kompleksowe wsparcie w procesie wdrożenia zidentyfikowanych rozwiązań;
 • opracowanie narzędzi służących rozliczeniu wydatków kwalifikowanych z zastosowaniem mechanizmu dyskonta oraz rozliczaniu dochodu zwolnionego oraz opodatkowanego na zasadach ogólnych;
 • wsparcie w ubieganiu się o dotacje z tzw. Funduszu Strefowego.

Ulga B+R oraz IP Box

 • identyfikacja występujących w firmie procesów/ czynności w kontekście możliwości uznania ich za działalność B+R w rozumieniu ustawy o CIT/ skorzystania z IP Box;
 • analiza kosztów ponoszonych przez Państwa pod kątem ich kwalifikowalności do objęcia ulgą B+R;
 • zabezpieczanie możliwości korzystania z ulgi na B+R/ IP Box poprzez odpowiednią dokumentację zewnętrzną i wewnętrzną;
 • stworzenie wewnętrznych procedur/ wytycznych dotyczących rozliczania ulgi B+R lub IP Box oraz ewidencji związanych z tym dokumentów.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

 • identyfikacja możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej lub pomocy de minimis;
 • kompleksowe wsparcie w procesie uzyskiwania oraz rozliczania powyższych zwolnień.