NSA: przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych

Zarys sporu Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT planował nabyć we własnym imieniu i na własny rachunek usługi noclegowe (hotelowe), świadczone na terytorium Polski – z tego tytułu Wnioskodawca miał otrzymywać od sprzedawców ww. usług faktury z wykazanym VAT, na których jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca. Następnie wnioskodawca planował odsprzedawać zakupione usługi na rzecz innych podmiotów wystawiając na ich rzecz faktury…

Więcej

Korekta JPK bez czynnego żalu

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT z deklaracją. Dokument ten zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami oraz informację JPK_VAT. Plik składany jest w formie elektronicznej i składa się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Do końca 2021 r. w przypadku złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT oraz uiszczeniu ewentualnej…

Więcej

Interpretacja ogólna MF w sprawie VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego

Przyczyną wydania interpretacji ogólnej z dnia 22 grudnia 2021 r. (sygn. PT1.8101.2.2021) był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przypomnijmy więc czego dotyczył spór, który przeniósł się na wokandę unijnego sądu. Zarys sporu Gmina Wrocław z dniem 1 stycznia 2019 r. przestała być właścicielem nieruchomości, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym, natomiast dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się z mocy prawa właścicielami…

Więcej

Polskie regulacje dotyczące rozliczania WNT niezgodne z dyrektywą VAT

Polskie regulacje dotyczące rozliczania WNT niezgodne z dyrektywą VAT – powstaje możliwość odzyskania wpłaconych odsetek oraz sankcji VAT 18 marca 2021 r. zapadł korzystny wyrok TSUE (C-895/19) w polskiej sprawie dotyczącej rozliczania WNT po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji. Trybunał uznał polskie przepisy za niezgodne z dyrektywą VAT w zakresie,…

Więcej