Aktualności

Nowy projekt „ustawy o sygnalistach” w Sejmie

Dnia 17 grudnia 2021 r. upłynął termin wdrożenia do prawodawstwa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W związku z upływem zakreślonego terminu i celem wdrożenia ww. dyrektywy do krajowego porządku prawnego, w dniu 2 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o…

Więcej

Nowelizacja Kodeksu Pracy

W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm przyjął kolejną obszerną nowelizację Kodeksu Pracy. Procedowane zmiany implementują postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie tzw. „work-life balance”. Teraz pracę nad ustawą będzie prowadził Senat – szczegółowa treść przepisów będzie mogła jeszcze zatem ulec zmianie. Nowe przepisy powinny wejść w życie po upływie 21 dni od daty ich ogłoszenia. Zmiany będą…

Więcej

Nowe Regulacje pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy dokonując kompleksowej regulacji pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Obecnie ustawa została przekazana do Senatu. Najprawdopodobniej powyższe zmiany wejdą w życie już w I kwartale 2023 roku. I. Praca zdalna. Praca zdalna może być świadczona całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. Ustalenie pracy…

Więcej

NSA: przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych

Zarys sporu Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT planował nabyć we własnym imieniu i na własny rachunek usługi noclegowe (hotelowe), świadczone na terytorium Polski – z tego tytułu Wnioskodawca miał otrzymywać od sprzedawców ww. usług faktury z wykazanym VAT, na których jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca. Następnie wnioskodawca planował odsprzedawać zakupione usługi na rzecz innych podmiotów wystawiając na ich rzecz faktury…

Więcej

Korekta JPK bez czynnego żalu

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT z deklaracją. Dokument ten zastąpił składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami oraz informację JPK_VAT. Plik składany jest w formie elektronicznej i składa się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Do końca 2021 r. w przypadku złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT oraz uiszczeniu ewentualnej…

Więcej

Interpretacja ogólna MF w sprawie VAT od przekształcenia użytkowania wieczystego

Przyczyną wydania interpretacji ogólnej z dnia 22 grudnia 2021 r. (sygn. PT1.8101.2.2021) był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przypomnijmy więc czego dotyczył spór, który przeniósł się na wokandę unijnego sądu. Zarys sporu Gmina Wrocław z dniem 1 stycznia 2019 r. przestała być właścicielem nieruchomości, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym, natomiast dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się z mocy prawa właścicielami…

Więcej

Polskie regulacje dotyczące rozliczania WNT niezgodne z dyrektywą VAT

Polskie regulacje dotyczące rozliczania WNT niezgodne z dyrektywą VAT – powstaje możliwość odzyskania wpłaconych odsetek oraz sankcji VAT 18 marca 2021 r. zapadł korzystny wyrok TSUE (C-895/19) w polskiej sprawie dotyczącej rozliczania WNT po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji. Trybunał uznał polskie przepisy za niezgodne z dyrektywą VAT w zakresie,…

Więcej

Kolejna rewolucja w CIT

W dniu 4 września 2020 r. opublikowana została zapowiedź istotnych zmian w podatkach dochodowych. W kilka dni później 16 września – doczekaliśmy się pierwszego projektu wraz z uzasadnieniem, który następnie, w wersji zawierającej jedynie nieznaczne zmiany, już w dniu 30 września został skierowany do Sejmu. Projekt zawiera szereg zmian, z których część może mieć istotny wpływ na rozliczenia podatników podatków…

Więcej

Kolejne wzmocnienie naszej praktyki prawnej

W dniu 1 czerwca 2020 r. naszą kompetencję w zakresie nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego wzmocnił Piotr Woźniak. Piotr jest radcą prawnym i posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W naszym zespole jest odpowiedzialny merytorycznie za zagadnienia z zakresu transakcji nieruchomościowych oraz procesu inwestycyjnego. Piotr specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomościami, zarówno w transakcjach typu asset deal…

Więcej

Objaśnienia dotyczące rozliczenia podatkowego w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji

W dniu 9 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Ulga dostępna jest dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162). Celem Objaśnień – w teorii – było wyjaśnienie wątpliwości związanych…

Więcej