Prawo spółek i prawo gospodarcze

Prawo spółek i prawo gospodarcze

Prowadzenie przedsiębiorstwa w zależności od branży jest poddane może być ograniczeniom prawnym. Regulacje prawne odnoszą się zarówno do organizacji wewnętrznej podmiotu, sposobu prowadzenia działalności, jak i jego relacji z podmiotami trzecimi (innymi przedsiębiorcami i konsumentami). Dodatkową trudnością jest fakt ciągłych i znaczących zmian przepisów prawnych i podatkowych.

Nieuwzględnienie wspomnianych ograniczeń w działalności podmiotu może skutkować niekorzystnymi skutkami gospodarczymi – m.in. nieważnością lub innymi wadami umów, sporami sądowymi, sporami co do podejmowanych uchwał przez organy wewnętrzne spółek czy sankcjami karnymi lub karno-skarbowymi. Należy mieć na uwadze, że niezgodności te mogą być w przyszłości przeszkodą dla planów reorganizacyjnych lub przy zbyciu przedsiębiorstwa.

Odnosząc się do wskazanych zagrożeń świadczymy usługi bieżącej obsługi prawnej polegającej na:

  • pomocy w wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej od strony prawnej i podatkowej;
  • bieżącej obsłudze korporacyjnej – obsługa zarządu oraz zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy – przygotowywanie uchwał, protokołów;
  • reprezentacji przed KRS;
  • przygotowaniu wzorów umów, ogólnych warunków umów i regulaminów wewnętrznych;
  • ocenie projektów umów od strony prawnej i podatkowej;
  • wsparciu w negocjacjach;
  • ocenie przedprocesowej spornych zagadnień.