Nowelizacja Kodeksu Pracy

W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm przyjął kolejną obszerną nowelizację Kodeksu Pracy. Procedowane zmiany implementują postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie tzw. „work-life balance”.

Teraz pracę nad ustawą będzie prowadził Senat – szczegółowa treść przepisów będzie mogła jeszcze zatem ulec zmianie. Nowe przepisy powinny wejść w życie po upływie 21 dni od daty ich ogłoszenia. Zmiany będą wymagały przeglądu i dostosowania procedur i stosowanych wzorów dokumentów do nowych przepisów.

Poniżej przedstawiam wybrane, najważniejsze zmiany:

 • Rozszerzona ochrona przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę:
 • skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, jak też wsparcie innego pracownika korzystającego z takich uprawnień nie może powodować niekorzystnego traktowania takiego pracownika.
 • Zmiana zasad zatrudniania na okres próbny
 • okres próbny zależny będzie od przewidywanego czasu trwania umowy o pracę, i wynosić będzie:

– 1 miesiąc, gdy strony zamierzają zawrzeć umowę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,

– 2 miesiące, gdy strony mają zamiar następnie zawrzeć umowę na czas określony dłuższy niż 6 i krótszy niż 12 miesięcy,

– 3 miesiące – w pozostałych przypadkach.

 • umowa na okres próbny będzie mogła być przedłużona:

– max. o miesiąc – jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy,

– o okresy urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, jeśli strony tak ustalą w umowie.

 • Zmiany w zakresie wypowiadania umów na czas określony:
  • obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia,
  • obowiązek konsultacji ze związkiem zawodowym,
  • możliwość przywrócenia do pracy również w przypadku umów na czas określony.
 • Wyłączenie możliwości zakazania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku zatrudnienia z innym pracodawcą – z zachowaniem możliwości uzgodnienia zakazu konkurencji.
 • Zmiany w treści informacji o warunkach zatrudnienia
 • informacja będzie musiała zawierać więcej szczegółów dotyczących zatrudnienia – m.in. przysługujące przerwy w pracy, zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, procedurę rozwiązania stosunku pracy, zasady przechodzenia zmian, zasady przemieszczania się między miejscami pracy, inne niż uzgodnione w umowie składniki wynagrodzenia i świadczenia pieniężne i rzeczowe,
 • w odniesieniu do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy na wniosek pracownika należy w ciągu 3 miesięcy uzupełnić treść dotychczasowo wydanej informacji o warunkach zatrudnienia
 • Dodatkowe 15-minutowe, wliczane do czasu pracy przerwy w pracy dla pracowników pracujących ponad 9 i 16 godzin,
 • Możliwość wystąpienia pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Obowiązek informowania pracowników o:
  • możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
  • procedurach awansu;
  • wolnych miejscach pracy,
 • Nowe rodzaje urlopów:
  • urlop opiekuńczy – wynosić będzie 5 dni i nie będzie płatny,
  • urlop w przypadku siły wyższej oraz z tytułu pilnych spraw rodzinnych – wynosić będzie 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z prawem do 50% wynagrodzenia.
 • Zwiększono łączny wymiar urlopu rodzicielskiego – do 41 tygodni (jedno dziecko) lub 43 tygodni (więcej niż jedno dziecko) – wyłączne prawo 9 tygodni urlopu dla każdego z rodziców.
 • Możliwość wystąpienia pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia z wnioskiem o zastosowanie do niego elastycznej organizację czasu pracy (praca zdalna, przerywany system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, praca weekendowa, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy).