Kapitał ludzki (HR)

Kapitał ludzki (HR) – prawo pracy, PIT, ZUS, daniny

Mimo olbrzymiego znaczenia nowych technologii oraz postępującej automatyzacji i robotyzacji ludzie są nadal jednym z najważniejszych elementów przedsiębiorstwa decydującym o sukcesie przedsięwzięć biznesowych, niezależnie od podstawy ich zatrudnienia. Jednocześnie obszar ten jest poddany ścisłej regulacji co do kształtu i treści stosunku pracy jak i regulacji zbiorowych.

Na powyższe nakładają się obowiązki związane z opodatkowaniem uzyskiwanych dochodów oraz różnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do których odprowadzania jest zobowiązany płatnik. Przepisy te podlegają ciągłym zmianom zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Brak znajomości tych regulacji i ich naruszenia we wskazanym obszarze mogą pociągnąć za sobą nie tylko negatywne konsekwencje dla poszczególnych osób odpowiedzialnych za ten obszar, członków Zarządu (odpowiedzialność wykroczeniowa lub karno-skarbowa), wzrost kosztów po stronie pracodawcy (konieczność korygowania wypłat, zwrot zaległych świadczeń z odsetkami) jak i konflikty ze stroną pracowniczą i ich reprezentantami. Przedsiębiorca potrzebuje zatem doradcy znającego specyfikę obszaru prawa pracy, związanych z tym obciążeń publiczno-prawnych, jak i praktykę sądową.

Prezentowane przez nas rozwiązania w zakresie HR – uwzględniają specyfikę tego obszaru i branży i biorą pod uwagę zarówno wymogi prawne jak i podatkowe oraz ZUS. Oferujemy pomoc w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, zarówno dostarczając doradztwo pozasądowe, jak i wspierając strony konfliktu w sądzie. W szczególności:

 • ukształtujemy wzory indywidualnych umów i dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • przygotujemy dopasowane do specyfiki pracodawcy akty prawa zakładowego – regulaminy, pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • wesprzemy przy wdrożeniu PPK;
 • zaproponujemy i wdrożymy dostosowany do danej organizacji, efektywny model zatrudniania dla kadry managerskiej, zarządu;
 • doradzimy przy opracowaniu i implementacji systemów wynagradzania i motywacyjnych,
 • pomożemy zoptymalizować czas pracy;
 • wesprzemy w negocjacjach ze stroną pracowniczą (związkami zawodowymi, reprezentantami pracowników);
 • dostarczymy opinie i informacje prawne we wskazanych obszarach;
 • ułożymy proces rekrutacji zgodnie z RODO;
 • pomożemy obniżyć składkę wypadkową;
 • wesprzemy przy rozstaniu się z pracownikiem a także przy zwolnieniach grupowych.