Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym btattorneys.pl, prowadzony jest przez spółkę pod firmą Business & Tax Attorneys Dobiejewski, Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Lubawska 17, 54-061 Wrocław)  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000806483, NIP 8943146655REGON 38458875400000
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – spółka pod firmą Business & Tax Attorneys Dobiejewski, Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Lubawska 17, 54-061 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000806483, NIP 8943146655REGON 38458875400000
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.btattorneys.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Produkt – dostępne w Sklepie szkolenia i prezentacje prowadzone w formie webinarium, podcastów materiały szkoleniowe, publikacje i inne tego typu materiały oferowane przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Lubawska 17, 54-061 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@btattorneys.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 508 292 392
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70114020040000310279290766
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach9-17
 7. W celu uzyskania faktury Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu email info@btattorneys.pl

 § 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 § 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jak i składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie adresu e-mail umożliwiającego realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i jako ceny brutto uwzględniają podatek VAT.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
 2. podać adres e-mail, na który zostanie dostarczony Produkt,
 3. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na jego postanowienia przez odznaczenie odpowiedniego okienka,
 4. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
 5. a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);
 6. jeżeli wybrano opcję wystawienia rachunku lub faktury, wpisać odpowiednie dane jak: imię, nazwisko, firma, adres, NIP, wybierając opcję wystawienia rachunku lub faktury jednocześnie wyraża zgodę na ich dostarczenie w formie elektronicznej;
 7. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” /kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z Produktu będącego webinarium w dniu i w czasie jego transmisji, zaś w odniesieniu do webinarium zapisanego w formie cyfrowej, również po dniu i czasie jego transmisji na warunkach szczegółowo opisanych w ofercie danego webinarium. W zakresie Produktu innego niż webinarium tj. w szczególności podcastów, materiałów szkoleniowych, opracowań, prezentacji etc. Produkt zostanie dostarczony Klientowi na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.a;
 2. Klient dokonuje płatnościelektronicznej za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/

 

§ 8

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przesyła na podany przez Klienta adres e-mail zamówiony Produkt. Z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail Produktu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Niniejszym się zaznacza i informuje, że wykonanie świadczenia nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na co Konsument składając Zamówienie wyraża zgodę.

 

 § 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków:
 2. a) webinarium prowadzonego na żywo, co do którego Konsument ma prawo odstąpienia najpóźniej do chwili rozpoczęcia transmisji webinarium,
 3. b) w przypadku pozostałych Produktów do momentu przesłania Produktu na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca niniejszym informuje Konsumenta, że w związku ze specyfiką Produktu składając Zamówienie wyraża on zgodę, że wykonanie świadczenia nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i w sytuacjach wskazanych w pkt a) i b) po spełnieniu świadczenia traci on prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, lub wskazanej przez niego osobie.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt 1 składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad – w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, który je przetwarza zgodnie z prawem, w tym zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Polityka prywatności oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się tutaj: https://btattorneys.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta,.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Adresat Business & Tax Attorneys Dobiejewski, Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Lubawska 17, 54-061 Wrocław), 508-292-392, info@btattorneys.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.