Trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności zaobserwowanych dotychczas w interpretacji przepisów regulujących sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Pragniemy przypomnieć, że pomimo wielu zbieżności z obowiązującym uprzednio programem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), program PSI funkcjonujący od niespełna roku, wprowadził znacząco odmienne zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom realizującym projekty inwestycyjne. Pomoc publiczna udzielana w ramach PSI dostępna jest w całej Polsce, a nie jak to miało miejsce uprzednio – wyłącznie na ściśle wyodrębnionym terenie, przy czym lokalizacja inwestycji ma wciąż bardzo duże znaczenia. To lokalizacja, a konkretnie zarejestrowana w danym powiecie stopa bezrobocia oraz wielkość przedsiębiorstwa w dużej mierze determinują możliwość uzyskania ulgi oraz jej wartość. Ponadto, uzyskanie decyzji o wsparciu w ramach PSI jest uwarunkowane spełnieniem określonych kryteriów ilościowych (minimalna wartość kosztów kwalifikowanych) i jakościowych. 

Zgodnie z wypowiedzią Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz na temat planowanych zmian, fundamentalną zmianą planowaną w nowelizacji jest obniżenie minimalnych kosztów dla reinwestycji, stanowiących ponad połowę przedsięwzięć uzyskujących wsparcie. Zmiana ta ma jeszcze szerzej otworzyć drzwi dla przedsiębiorców, w tym przekonać także tych, którzy myślą o ponownych inwestycjach w Polsce. W przypadku dużych przedsiębiorców planowane obniżenie progu w postaci minimalnych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji ma wynieść 50%, co z pewnością ułatwi wielu przedsiębiorcom planującym reinwestycje podjęcie decyzji o ubieganie się o wsparcie w ramach PSI.

Powyższe to nie jedyna planowana zmiana. Jak wspomniano, intencją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest wyeliminowanie zaobserwowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy niejasności w interpretacji przepisów oraz usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu będących podstawą do korzystania z ulgi podatkowej. Zaprezentowane propozycje zmian dotyczą m.in. zasad ustalania okresu ważności decyzji o wsparciu, w przypadku inwestycji zlokalizowanych częściowo na terenie SSE, uzupełnienia wzoru wniosku o wydanie decyzji o wsparciu oraz precyzyjnego określenia intensywności pomocy publicznej w przypadku inwestycji na terenach znajdujących się w granicach kilku obszarów. Ponadto, nowela ustawy ma zawierać przejrzyste regulacje w zakresie możliwości zmiany decyzji o wsparciu.

Zaproponowane zmiany oceniają obecnie podmioty zarządzające SSE, których zadaniem jest m.in. wydawanie decyzji o wsparciu w ramach PSI.