Od 1 stycznia kolejna grupa przedsiębiorstw zostanie objęta obowiązkiem utworzenia pracowniczego planu kapitałowego

Chcielibyśmy przypomnieć, że już od 1 stycznia 2020 r. przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych znajdą zastosowanie do kolejnej grupy przedsiębiorstw – zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób. Zwracamy uwagę, że jako osoby zatrudnione należy rozumieć nie tylko pracowników ale zasadniczo wszystkie osoby zatrudnione, objęte obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym (w tym w szczególności zleceniobiorców i usługobiorców).

Wskazana grupa przedsiębiorstw będzie obowiązana do dnia 24 kwietnia 2020 r. zawrzeć umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową, a następnie do dnia 11 maja 2020 r. w imieniu pracowników zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Jednocześnie przed zawarciem wskazanych umów konieczne jest podjęcie szeregu czynności przygotowawczych, w tym przeprowadzenie procedur konsultacyjnych z reprezentacją pracowniczą celem wyboru instytucji finansowej. Brak zgodności w tym obszarze i przekroczenie wskazanych terminów może skutkować znacznymi karami finansowymi.

W przypadku gdyby potrzebowali Państwo wsparcia – w formie doradztwa czy dedykowanych szkoleń przy realizacji obowiązków wynikających z powyższej regulacji zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Konstanty Dobiejewskim, (mail: kdobiejewski@btattorneys.pl; tel.: 0048 508 292 392) partnerem odpowiedzialnym za obszar prawa pracy.